Fossa inguinalis lateralis

Seitliche Leistengrube.